Bilimsel Program

Kongre Öncesi Kurslar (14 Kasım 2019)

 

SALON A

  Ortodonti Kursu
Kurs Koordinatörü: Ayşe Tuba Altuğ
13:30-15:30 Konvansiyonel ortognatik cerrahi hazırlığı Ayşe Tuba Altuğ
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-18:00 Dijital ortognatik  cerrahi hazırlığı Can Arslan
 

SALON B

  Plastik Cerrahi Kursu
Kurs Koordinatörü: Figen Özgür, Nihal Kocaaslan
13:30-15:30

Videolar ile kişisel ameliyat teknikleri
-Dudak yarığı tek taraflı
-Dudak yarığı çift taraflı
-Damak yarığı cerrahisi
-Dudak yarığı burnu
-Velofaringeal yetmezlik
-Maksiller osteotomi -Akut distraksiyon
-Kraniyofasyal Cerrahi

Figen Özgür,
Osman Akdağ,  
Yağmur Aydın
Figen Özgür, Zekeriya Tosun
Figen Özgür,
Ersoy Konaş
Bülent Saçak

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-18:00

Kişisel ameliyat teknikleri, trikler (varsa video)
-Maksillo- fasyal cerrahi
-Ortognattik cerrahi
-Kranio -fasyal cerrahi
-Kraniyosinostozlar
-Erken, geç ve kraniyal distraksiyonlar
-Maksiller distraksiyonlar

Gökhan Tunçbilek, İbrahim Vargel
Emin Mavili,
Bülent Saçak,
Gaye Taylan
Gökhan Tunçbilek
Osman Akdağ

Kongre Bilimsel Programı (15 Kasım 2019 – Cuma)

 

SALON A

08:30 – 09:30

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Figen Özgür, Prof. Dr. Servet Doğan

09:30-10:00 Kahve Arası
 

Ortognatik cerrahi, premaksilla ve pedikül serbestleştirme
Oturum Başkanları:
Emin Mavili, Yağmur Aydın

10:00-12:00 Ortognattik cerrahi Emin Mavili
Ortognattik cerrahi esnasında damak fistülü onarımı ve/veya kemik grefti: indikasyon, strateji ve sonuçlar Zeki Güzel
Majör pedikülü serbestleştirmek için foramen palatinum  majusta yapılacak posterior ostektominin fistül ve iyileşmeye katkısı Ethem Günören

Geniş damak fistüllerinin cerrahi tedavisi

Nihal Kocaaslan

Premaksilla reoryantasyonu: endikasyon, zamanlama, strateji ve sonuçlar

Zeki Güzel
 

Serbest bildiri oturumu

12.00-12.30

S-1 - Ortayüz Hipoplazisinde Red Kullanımı

Ali Ekemen

S-12 - Yumuşak Damak Onarım Tekniğinin Konuşma Gelişimine Etkisi: Furlow Palatoplasti İle Intravelar Veloplasti Konuşma Sonuçlarının Objektif Yöntemler İle Karşılaştırılması

Murat Kara

S-14 - Rekalsitran Palatal Fistüllerin Tedavisinde Perifistüler Lokal Doku Durumunun Değerlendirilmesinde Bir Skorlama Sistemi Önerisi

Şeyda Güray Evin

S-17 - Geniş Damak Yarıklı Olgularda  Doku Genişletici Uygulamaları

Abdullah Ünlü

S-22 - Yetişkin Dudak-Damak Yarıklı Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi

Ceylan Güzel

12:30-13:30

Ögle Yemeği
 

Dudak Damak yarıkları tedavisinde kişisel yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Hakan Ağır, Osman Akdağ

13:30-15:00 Ddy tedavisinde sorunlarım, komplikasyonlarım Hakan Ağır
Ortognatik Cerrahide Fasiyal implantların kullanımı Lütfi Eroğlu
Farklı yaş grupları ve revizyon vakalarında Tennison Randall tekniği uygulamaları Mustafa Sütçü
Başka yöntemlerle onarılan bilateral dudak yarıklarının geç dönem Cutting yöntemi ile revizyonu

Osman Akdağ

“Lateral Yarık Damak” olgu sunumları vesilesiyle  literatür derlemesi Soysal Baş
Kalem tipi endoskop yardımıyla damak ameliyatı esnasında ventilasyon tüpü uygulanması Ethem Günören
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 Oronazal fistül oluşumunda bir risk faktörü: ortodontik ekspansiyonu Müge Aksu
Erişkin dudak damak yarıklı hastaların çoklu problemleri ve çözümleri Derya Çakan
Yeni doğan ortodontik tedavisi ve klinik uygulamalarımız

Kamile Keskin Oruç

Dudak damak yarıklı hastalarda büyümenin kraniyofasiyal yapılardaki ve üst havayolundaki etkisi Bengisu Akarsu Güven
 

SALON B

 

Pierre Robin hakkında
Oturum Başkanları:
Gökhan Tunçbilek

08:30-10:00 Tanı, Solunum sıkıntısı ve pozisyon ve ameliyat öncesi Yoğun bakım takibi Ahmet Hamdi Sakarya
Oral beslenme ve sıvı tedavisi(Ameliyat öncesi)

Arda Küçükgüven, Figen Özgür

Pierre Robin sekansında Damak yarığı onarım zamanlaması Yağmur Aydın
Dil dikişi faydalı mı? Erken Distraksiyon kimlere yapılmalı Gökhan Tunçbilek
Ameliyat sonrası solunum sıkıntılarını ön görebilir miyiz? Murat Kara
Ameliyat sonrası inhaler ve steroid vb kullanımının, anemi, kanama vd faktörlerin, yara iyileşmesine etkisi Gencay Üstün
Trakeostomi ne zaman? Acil ve elektif Önder Günaydın
KBB açısından kulak anomalileri ve tedavileri Önder Günaydın
10.00-10.30 Kahve Arası
 

Serbest Bildiri oturumu

10:30- 12:30

S-2 Dudak Damak Yarıklarına Eşlik Eden Kulak Anomalileri

Arda Küçükgüven

S-3 Dudak Damak Yarıklarında Ameliyat Öncesi Dönemde Oral Beslenme Ve Sıvı Tedavisi

Arda Küçükgüven

S-4 Sekonder Bilateral Yarık Dudak Deformitesi Onarımı İçin Yeni Bir Flep Tekniği: J- Skar Flep

Ayhan Okumuş

S-5 Türkiye Kuzeybatı Bölgesindeki Dudak Ve/Veya Damak Yarıklı Hastalarda Demografik, Klinik Ve Operatif Verilerin Detaylı Araştırması

Hakan Ağır

S-6 Konjenital Yarık Dudak Damaklı 8-29 Yaş Arası Hastalarda Cleft Q Anket Çalışmasının  Bölgemizdeki Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dudu Dilek Yavuz

S-7 Yarık Dudak Damaklı Hastalarda Otojen Yağ Grefti Uygulamaları Ve Klinik Sonuçlarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Dudu Dilek Yavuz

S-8 Geniş Anterior Damak Fistüllerinde Dil Flebi İle Rekonstrüksiyon

Emre Efe Aslaner

S-9 Tek Taraflı Dudak Yarıklarında Tennison-Randall Tekniği

İbrahim Tabakan

S-10 Premaksilla Nekrozu Sonucu Oluşan Kompleks Defektin Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Onarımı

Gazi Kurtalmış Yaprak

S-11 Nadir Bilateral Tessier Cleft 3: Vaka Sunumu Ve Cerrahi Yaklaşım

Ensari Yavuz

S-13 Grade 2 Fistüllerin Tedavisinde Kliniğimizde Kullanılan Minimal İnvaziv Cerrahiler Ve Rejeneratif İşlemler

Şeyda Güray Evin

S-15 Alveolar Kleft Onarımında Klinik Yaklaşımımız

Serkan Erbatur

S-16  Erişkin Damak Yarığı Hastalarında Nazal Septal Varyasyonların Değerlendirilmesi

Erden Erkut Erkol

S-18 Dudak Adezyon Tekniğinin Geniş Bilateral Dudak Yarıklarında Normal Dudak Antropometrik Ölçümlerini Sağlamadaki Etkinliği

Ahmet Doğramacı

S-19 Mikroform Yarık Dudak Rekonstrüksyonlarında W-Z Plasti Kombinasyonunun  Rotasyon-İlerletme Flebi Onarımı İle Karşılaştırılması

Çağrı Berk Arıkan

S-20 Kliniğimize Son İki Yılda Başvuran Yarık Dudak Ve Damaklı Hastaların Epidemiyolojik Dağılımlarının Analizi

Ozan Güven Kaplan

S-21 Sekonder Yarık Dudak Deformitesinde Kurtarıcı Bir Flep, Abbé Flebi 

Çağla Çiçek

S-22 Tek Taraflı Dudak-Damak Yarıklı Bireylerde Maksillomandibular Uzunlukların Servikal Vertebra Maturasyonu İle İlişkisi

Bengisu Akarsu

S-23 Ortognatik Cerrahi Tedavinin Hava Yoluna Etkisinin İncelenmesi

Can Arslan

S-25 Tek Tarafli Dudak Damak Yariğinda Nazoalveolar Şekillendirmenin Nazolabial Etkilerinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi

Derya Germeç

S-26 Opere Edilmiş Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Nazolabial Estetiğin Farklı Gruplar Tarafından Değerlendirilmesi

Ege Doğan

S-27 Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Maksiller Gelişimin İskeletsel Sınıf I Ve Sınıf Iıı Düzensizliği Olan Bireyler İle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi 

Ege Doğan
S-28 Farklı Şiddette Dudak Damak Yarığına Sahip Ergen Bireylerin Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması Elif Ergin
S-29 Dudak Ve Damak Yarıklı Ergen Hastalarda Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi, Kaygı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Elif Ergin
S-30 Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Yüz Simetrisinin Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi  Seda Ertürk

S-31Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Dental Özelliklerin Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi

Sevgi Kaptıkaçtı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
 

Damak Yarıkları ve konuşma
Oturum Başkanları: Özlem Ünal Logacev, Çiğdem Kirazlı

13:30-14:30 Konuşma fizyolojisi ve dudak damak yarıkları değerlendirmesinde yenilikçi teknoloji kullanımı Özlem Ünal Logacev
DDudak ve damak yarıklarının bireyler ve aileleri üzerindeki psikolojik etkileri Çiğdem Kirazlı
0-12 Ay Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme ve Yutma Değerlendirmesi Önal İncebay
0-12 Ay Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme ve Yutma Rehabilitasyonu Aydan Baştuğ Dumbak

Serbest Bildiri oturumu

S-28 - Türkiye’de Damak Dudak Yarıkları İle İlgili Yapılmış Tezlerin İncelenmesi

Halil Uysal

14.30-15.00 Kahve Arası
 

Alveolar Yarıklarda Konsensus Oturumu
Oturum Başkanları: İbrahim Canter, Arzu Arı Demirkaya

15:00-16:30 Primer Alveolar kemik greftleme avantaj dezavantaj Ahmet Hamdi Sakarya
Sekonder alveolar kemik greftleme avantaj dezavantaj İbrahim Canter
Tersiyer alveolar kemik greftleme avantaj dezavantaj

Muhsin Yılmaz,Figen Özgür

Ortodontik açıdan alveolar greftleme avantaj dezavataj Aslıhan Uzel
 

Hemşire Oturumu
Oturum başkanları: Burcu Acımış, Deniz Kahraman

16.30-18.00

Dudak damak yarığı ile doğan bebeklerin emzirme ve beslenmesi Burcu Acımış
DDY tedavisinde pre-operatif, per-operatif, post-operatif tedavi protokolumuz Hemşire Deniz Kahraman
Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde uygulanan beslenme girişiminin tartı artışına etkisi: sistematik derleme Şerife Erdost

Ameliyat sonrası beslenme

Sevil Çınar
Sendromik, trakeostomili bebeklerin ameliyat sonrası hemşirelik bakımı Pınar Erkuş , Özlem Göksu

Kongre Bilimsel Programı (16 Kasım 2019 – Cumartesi)

 

SALON A

  Konjenital Anomaliler
Oturum Başkanları: Ayşe Tuba Altuğ, İbrahim Vargel
08:30-09:30 Dudak Damak yarıklarında en güncel moleküler yaklaşımlar Ayşe Tuba Altuğ
Dudak damak yarıklarına eşlik eden sendromik anomaliler Damla Menkü Özdemir, Figen Özgür
Hemifasial mikrosomi nedir? Tipleri nelerdir? Gencay Üstün
Kulak anomalileri plastik cerrahi açısından Arda Küçükgüven, Figen Özgür
  Kraniyo-fasiyel Anomaliler ve Cerrahileri
Oturum Başkanları: Gaye Taylan, Gökhan Tunçbilek

09:30-11:00

Kraniyosinostozlar Gaye Taylan
Endoskopik Scafosefali Bülent Saçak
Kraniyal distraksiyon uygulamaları Gökhan Tunçbilek
Apert sendromu ve cerrahisi İbrahim Vargel
Multipl Sütür Sinostozda 2 aşamalı onarım(Önce posterior distraksiyon) Bülent Saçak

11.00-11.30

Kahve Molası
11.30-12.30 Dudak Damak yarıklarının genetiği Nurten Akarsu
Sendromik vakalarda Dudak Damak Yarıkları İbrahim Vargel
Nadir görülen yüz anomalileri Gencay Üstün
12:30-13:30 Ögle Yemeği
  Maksillo-fasiyel cerrahi
Oturum Başkanları: Ersoy Konaş
13:30-15:30 Dudak yarığı burnu deformitesi. “Dibbel mi, dübel mi?” Ali Barutçu
Bimaksiller Osteotomiler Ersoy Konaş
Monoblok ilerletmelerde tecrübelerim İbrahim Canter
Ortognatik cerrahinin farengeal havayoluna etkisi Can Arslan
Ortognatik cerrahi Ahmet Rahhal
Geç dönemde Ortognatik cerrahi tedavi Erol Kesiktaş
15:30-16:00 Kahve Arası
 

Dudak damak yarığı cerrahisinde değişik tecrübeler
Oturum Başkanları: Deniz İşcen, Uğur Koçer

16.00-17.30 Özbekistan deneyimi Deniz İşçen
Afrika plastik cerrahi kampları deneyimi Ethem Günören
Afrika-Orta Asya Kampları deneyimi Uğur Koçer
Afrika-Orta Asya Kamplarında yapılan olgular Koray Gürsoy
Azerbaycan’da Dudak damak Yarıklı olgularda 5 yıllık tecrübem Mircafar seyid

Çocuklarda çeşitli nedenlerle oluşmuş değişik doku deformasyonlarında yaklaşımlarımız,
 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Kliniği tecrübesi

Vaqıf Qalandarov

Suriye’deki Krizin Sağlığa Etkileri: Dudak Damak Yarıklı Mültecilerde Demografik ve Post-operatif verilerin Değerlendirilmesi

Etkin Boynuyoğun, Figen Özgür

 

SALON B

 

Dudak Damak Yarıklarında Nazoalveolar Şekillendirme (Ücretli)
Uzman 1200TL, Asistan 800TL
Kurs Koordinatörü: Arzu Arı Demirkaya

09.00 – 10.45 Sunum: DDY tedavisine dair genel bilgiler: NAŞ, DDY kliniği işleyişi, gerekli belgeler, kayıtlar, TTDDY tedavisi, Nostril Retainer kullanımı Arzu Arı Demirkaya
10.45 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.30 Sunum: ÇTDDY NAŞ tedavisi: aygıt ve uygulama bilgisi Arzu Arı Demirkaya
12.30 – 13.30 Ögle Yemeği
13.30 – 15.00 Uygulama: Burun yükselteci yapımı Arzu Arı Demirkaya
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 15.30 Sunum: ÇTDDY bant yapımı demonstrasyonu Arzu Arı Demirkaya
15.30 – 17.30 Uygulama: ÇTDDY NAŞ bant yapımı ve aygıt aktivasyonu Arzu Arı Demirkaya
17.30 – 18.00 Sunum: NAŞ uygulamasında sık yapılan hatalar Arzu Arı Demirkaya
 

SALON C

09.30-10.00

Konferans: Sanat ve Kültür
Konuşmacı: Fulya Turan
Oturum Başkanları: Figen Özgür, Servet Doğan

10.00-12.30

Resim Kursu
Proje:  EMPATİ - Dudak Damak Yarığı 
A) Kamera EMPATİ
B) Sosyal Medya – EMPATİ  #ddy #empati.
C) Öncesi ve Sonrası Kolaj Çalışması
Seminer: Sanat, Estetik ve Zevk,  Çıplak ve Çıplaklık – Kadının Resim Sanatındaki Özel Konumu, 1500-1900 Avrupa Yağlıboya Sanatı Özellikleri
Ders: 
1. Kısım: Renkçi boya tekniği
2. Kısım. Proje C’nin yapılması
Fulya Turan

12:30-13:30 Ögle Yemeği
 

DDY Aileler oturumları
Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun, Özlem Ünal Logacev, Şerife Erdost

13.00-18.00 “Yüzümle Mutluyum Derneği” ile derneğimizin söyleşisi  
Dudak damak yarıklı bireylerin gözüyle  
Plastik cerrahlarla  ailelerin söyleşisi  
Ortodontistler ile ailelerin söyleşisi  
Konuşma uzmanları ve odyologlar ile ailelerin söyleşisi  
Hemşirelerimizle ailelerin söyleşisi  
Aile güçlendirilmesi  
Mentorluk  
18.00-18.30

Dernekler ve Aileler birbirlerine nasıl yararlı olabilir
(sonuç bildirgesi)

 
18.30-19.00

“Bizim Hikayemiz”
ÖYKÜ YARIŞMASI Sonuçları
Oturum Başkanları:

 
     

Çift Taraflı Dudak Damak Yarığı (ÇTDDY) Nazoalveolar Şekillendirme (NAŞ) Tedavisi
Nazoalveolar Şekillendirme dudak-damak yarığı olan bebeklerin tedavisinde en gelişkin uygulamadır. 1999’da Grayson ve ark. tarafından yayınlandıktan sonra, özel bir eğitimi veya sertifika programı olmamasına ragmen, hızla yaygınlaşmıştır. Oysa bu tekniğin klinik uygulaması, bilgi ve deneyimin yanı sıra, akrilik kullanımında ince bir el becerisi gerektirmektedir.
Bu kursta, çift taraflı dudak damak yarığı tedavisinde uygulanan nazoalveolar şekillendirmenin felsefesi ve uygulaması ele alınarak, klinik örnekler üzerinden avantaj ve dezavantajları vurgulanırken, süreç boyunca sıklıkla yapılan hatalara ve karşılaşılan sorunlara odaklanılacaktır. Kullanılan aygıtın yapımı adım adım gösterilecek, burun yükselteci yapımı ve klinik aktivasyonlar kursiyerler tarafından uygulanacak, tedavi baştan sona rezin model üzerinde tamamlanacaktır.
NOT: Katılımcıların 0.8 mm tel bükmek için gerekli penslerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Kongre Bilimsel Programı (17 Kasım 2019 – Pazar)

 

SALON A

  Dudak damak yarığı ve kraniyo maksillofasiyel cerrahi eğitimi
Oturum Başkanları: İnci Gökalan Kara, Toros Alcan
09.00-11.00

Geçmiş dönem?
“Güler Gürsu hocamın yaptırdığı ilk dudak yarığı ameliyatı. Mükafat mı, kabus mu?”

Ali Barutçu
Şimdiki sorunlar neler? Hakan Ağır
Gelecekte nasıl olmalı? İnci Gökalan Kara
11:00-11:30 Kahve Arası
  Kapanış Konuşmaları
11.30-13.00 Sonuç Bildirgesinin Okunması Müge Aksu
Dernek Eş-başkanlarının DDY Konuşması Figen Özgür, Servet Doğan